Mõisted

Mis on mis?

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskoduteenust osutatakse maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse ning teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingu alusel, mille sõlmimise aluseks on kohtumäärus või -lahend. Asenduskoduteenust rahastab riik.

Asenduskodu on nõuetele vastav koht, kus osutatakse asenduskoduteenust.

Perevanemaga asenduskoduteenus on füüsilise isiku poolt asenduskoduteenuse osutamine 4-6 lapsele. Perevanem elab ööpäevaringselt koos asenduskodu perega. Teenust võib osutada perevanemale kuuluvates, nõuetele vastavates ruumides ja seda rahastab riik.

Perekonnas hooldamine on lapse hooldamine kirjaliku lepingu alusel talle sobivas perekonnas, mille liikmete hulka ta ei kuulu. Peres hooldajateks ei saa olla lähisugulased. Riik maksab hooldajale lapse ülalpidamiseks mõeldud toetust.

Eestkoste on mõeldud lapsele, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega. Samuti lapsele, kelle emalt-isalt on vanemaõigused ära võetud või kes on muudel põhjustel vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud. Eestkoste seadmise otsustab kohus. Eestkostja on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest, riigi poolt on talle ette nähtud ka toetus.

Lapsendamine on protsess, kus otsuse teeb kohus lapsendada sooviva isiku avalduse alusel, ning mille tulemusel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised õigused. Lapsendamine on tähtajatu.

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada kõige esmasem abi ja turvaline keskkond neile, kes vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist, olles kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee