Uus põhikiri

Uue põhikirja projekt:

 

Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (edaspidi: liit) on asenduskodu töötajate poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning mille eesmärgiks on kaasa aidata asenduskodu asendushooldusel olevate ja sealt ellu astuvate laste ja noorte integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust. Liit on heategevuslik ühing ning tegutseb avalikes huvides.

Liidu ametlik lühend on EATL. Liidu ingliskeelne nimetus on Estonian Association of Care Placement Workers

Liidu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik

1.2 Liidu tegevuse eesmärgid on:

1.2.1 asenduskodu töötajate (kasvatajate, jm personali) ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks asenduskodu laste ja noorte probleemide välja selgitamiseks ja lahendamiseks;

1.2.2 asenduskodu laste ja noorte huvide kaitsmine riiklikes ja kohalikes võimu- ja valitsemisorganites;
1.2.3 koostöö organiseerimine teiste mittetulundusühingute ja liikumistega Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki;

1.2.4 kaasabi asenduskodu laste, noorte ja töötajate kontaktide loomisel ja arendamisel nii riigisiseselt kui ka teiste riikide samalaadsete organisatsioonidega;

1.2.5 asenduskodu töötajaile kursuste organiseerimine teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamiseks.

1.2.6 Asendushooldusega kokkupuutuvatele inimestele erinevate  koolituste  ja seminaride korraldamine.

1.2.7 Asendushooldusel elavatele ja asendushoolduselt lahkunud ning vähemate võimalustega lastele ja noortele erinevate sotsiaalteenuste ja –toetuste pakkumine.

1.2.8 stipendiumite ja toetuste jagamine

1.3 Liit juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, teistest riigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.4 Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

1.4.1 korraldab asenduskodude töötajaile koolitusi, kursusi, teabepäevi, seminare, näitusi jm. põhikirjaliste ülesannete elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;

1.4.2 korraldab asenduskodu lastele ja noortele spordivõistlusi, laagreid, tähtpäevade tähistamist jm. ühisüritusi vaba aja veetmiseks;

1.4.3 annab välja publikatsioone jm. informatsioonilist materjali;

1.4.4 osutab oma liikmetele praktilist abi igapäevaste küsimuste lahendamisel;

1.4.5 korraldab majandustegevust, loteriisid jm. tuluüritusi oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

1.4.6 aitab kaasa liidu kohalike organisatsioonide tekkele ja tegevusele;
1.4.7 teeb koostööd riigiorganite, teiste mittetulundusühingute jt. liidu tegevusest huvitatud juriidiliste ja üksikisikutega;

1.4.8 korraldab rahvusvahelist koostööd teiste riikide analoogiliste organisatsioonidega ja korraldab vastastikuseid kohtumisi.

1.5 Liidul võib olla oma sümboolika. Liidul on õigus omada arveldusarveid pangaasutustes nii Eesti Vabariigis käibivas rahas kui välisvaluutas.

1.6 Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks võib liit olla teiste kodanike ühenduste kollektiivliikmeks. Liidu juurde võib moodustada teisi allüksusi, mis kasutavad liidu sümboolikat ja rekvisiite ning võivad olla iseseisvateks juriidilisteks isikuteks.

1.7 Liit on asutatud määramata tähtajaks. 

2. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord. Liikmete õigused ja kohustused

2.1 Liidu liikmeks võib olla iga asenduskodu töötaja, asenduskodust ellu astunud noor või asenduskodu laste ja noorte integreerumisele kaasa aitamist ühiskonda ja neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust kaasa aitamisele sooviv füüsiline või juriidiline isik , kes tunnustab käesolevat põhikirja. Kodanike liikmeks astumine kirjaliku sooviavalduse esitamise ja liikmeks astumise maksu (sisseastumismaksu) tasumisega. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus vastava isikliku kirjaliku avalduse alusel.

2.2 Liidu liikmel on õigus:

2.2.1 osaleda liidu poolt korraldatavatel üritustel;

2.2.2 esitada ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevust puudutavates küsimustes;
2.2.3 kasutada liidu ruume, fonde ja muud vara vastavalt käesolevale põhikirjale ja kodukorrale;
2.2.4 valida ja olla valitud kõigisse liidu organeisse;

2.2.5 lahkuda liidust omal soovil isikliku avalduse alusel.

2.3 Liidu liige on kohustatud tundma ja täitma käesolevat põhikirja ning täitma liidu juhtorganite otsuseid.

2.4 Liidu toetajaliikmeks võivad olla kõik juriidilised ja üksikisikud. Toetajaliikmete vastu-võtmine liitu otsustatakse juhatuse poolt. Toetajaliikmete sisseastumismaksu ega liikmemaksu ei võeta.

2.5 Liidu liikmeskonnast lahkumine toimub isikliku avalduse alusel, kusjuures sisseastumismaksu ega liikmemaksu ei tagastata.

2.6 Liidu üksikliikme võib liikmeskonnast välja arvata juhatuse otsusega, kui tema tegevus ei vasta riigi õigusaktidele või on vastuolus käesoleva põhikirja või liidu üldkoosoleku otsusega, samuti juhul, kui ta on oma tegevusega liitu olulisel määral kahjustanud.

2.7 Liidust väljaarvatud liikmetele saadab juhatus oma otsuse 5 tööpäeva jooksul vastava juhatuse otsuse tegemisest arvates. Otsuses peab olema äranäidatud liidust väljaarvamise põhjus. Vastava juhatuse otsuse peale võib edasi kaevata 1 kuu jooksul selle vastuvõtmisest arvates üldkogule.

3. Liidu struktuur ja juhtimine

3.1 Liidu organid on üldkoosolek (edaspidi: üldkogu) ja juhatus.

3.2 Liidu kõrgeim organ on üldkogu, mis tuleb kokku mitte harvem kui 1 kord aastas. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 liidu liikmete nõudmisel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkogu kokku, võivad taotlejad ise kokku kutsuda. Üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus ning teeb selle teatavaks massiteabevahendite, samuti isiklike kutsete kaudu hiljemalt 2 nädalat enne korralise ja 2 nädalat enne erakorralise üldkogu toimumist.

3.3 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole liidu liikmetest. Põhikiri kinnitatakse, tehakse selles muudatusi ja täienduse ning loetakse likvideerimise otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkogu ei ole pädev otsuseid vastu võtma liidu liikmete ebapiisava osavõtu tõttu, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 2 liidu liiget.

3.4 Üldkogu:

3.4.1 võtab vastu liidu põhikirja, teeb selles muudatusi ja täiendusi;

3.4.2 muudab liidu tegevuseesmärki;

3.4.3 kuulab ära juhatuse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning annab hinnangu nende tegevusele aruandeperioodil;

3.4.5 otsustab liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksu (aastamaksu) sisseseadmise ja nende suuruse;

3.4.6 otsustab juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ning selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramise;

3.4.7 otsustab liidu astumise teistesse mittetulundusühingutesse jm. organisatsioonidesse;

3.4.8 otsustab liidu tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamise;

3.4.9 otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste liidu organite pädevusse.

3.5 Üldkogudevahelisel ajal juhib liidu tegevust juhatus.

3.7 Juhatus on liidu alaliselt tegutsev organ, mis juhib ja esindab liitu. Juhatusse kuulub minimaalselt 3 liiget. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus võib liidu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üksnes juhul, kui see on eelnevalt kooskõlastatud üldkoguga. Juhatuse liikme võib üldkogu otsusega kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatus võib otsuse vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need üldkogule kinnitamiseks 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Juhatus määrab oma liikmete seast oma volituste ajaks liidu esimehe (liidu presidendi);

Juhatus määrab üldkogu toimumise aja ja koha ning päevakorra projekti;

Juhatus otsustab liidu astumise teistesse mittetulundusühingutesse jm. organisatsioonidesse;

3.8 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

3.9 Juhatuse esimees (liidu president):

3.9.1 juhatab juhatuse koosolekuid;

3.9.2 korraldab liidu igapäevast tööd vastavalt põhikirjale ning üldkogu ja juhatuse otsustele;

3.9.3 tegutseb liidu nimel ilma volikirjata, esindab seda suhetes teiste juriidiliste isikute ja füüsiliste isikutega ning annab teistele isikutele volitusi liidu esindamiseks;
3.9.4 kasutab kooskõlas põhikirjaga liidu vara ja vahendeid, avab ja sulgeb arveldus-ning muid kontosid;

3.9.5 sõlmib liidu nimel lepinguid;

3.9.6 annab oma tegevusest aru üldkogule. Esimehe äraolekul asendab teda üks tema poolt määratud juhatuse liige.

4. Liidu vahendid ja majandustegevus

4.1 Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

4.2 Liidu vahendid moodustuvad:

4.2.1 sisseastumis-ja liikmemaksudest;

4.2.2 liikmete ja liidu tegevust toetavate juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja eraldistest;
4.2.3 tasuliste ürituste korraldamisest, loteriidest, publikatsioonide müügist ja muust majandustegevusest saadavast tulust;

4.2.4 liidule kuuluva ja tema valduses oleva vara kasutamisest laekuvatest tuludest;
4.2.5 muudest riigi õigusaktidega ettenähtud laekumistest.

4.3 Liit kasutab
talle kuuluvat vara ja vahendeid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt eelarvele. Sihtotstarbeliselt liidule eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt nende vahendite eraldaja soovile. Kui vahendite eraldaja ei ole nende kasutusotstarvet ära näidanud, otsustab nende kasutamise juhatus. Kõigi nimetatud vahendite kasutamise kohta antakse aru üldkogul majandusaasta aruande arutelul.

4.4 Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Liidu liikmel ei ole õigust liidu varale.

4.5 Liit on kohustatud riigi õigusaktidega ettenähtud korras, määral ja tähtaegadel tasuma riiklikke ja kohalikke makse, pidama raamatupidamise arvestust ja esitama asukohajärgsele maksuametile nõutavaid maksudeklaratsioone.

4.6 Sisseastumismaksu tasuvad liikmed liikmeks astumisel. Liikmemaksu on liidu liikmed kohustatud tasuma üks kord aastas, soovitavalt üldkogul.

5. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

5.1 Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

5.2 Liidu lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimisest allesjäänud vara läheb üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult liidu eesmärkidele vastavalt: toetama teiste asenduskodu töötajate või noorte organisatsioonide tegevust.

Põhikiri on kinnitatud XX. mail 2021 toimunud üldkogu koosolekul