dokument “Kasutus- ja privaatsustingimused”

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (edaspidi: EATL) ja klient, kes vormistab EATLi veebikeskkonnas (www.eatl.ee ja registreerumisvormid, mis on loodud google.com keskkonnas edaspidi: Veebikeskkond) registreerumise koolitusele (edaspidi: Klient), sõlmivad käesolevaga veebikeskkonna kasutamise kokkuleppe alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Kasutus- ja privaatsustingimused).

 1. VEEBIKESKKONNA OLEMUS
  • EATLkorraldab avalike konverentse, seminare, koolitusi ning teisi valdkonnale suunatud sündmusi (edaspidi: Sündmused).
  • Veebikeskkond on EATLpoolt hallatav registreerumiskeskkond, kus Klientidel on võimalik registreerida ennast Sündmusele ning registreerumise alusel Sündmusel osalemise tasu eurodes (edaspidi: Tasu).
 2. ÜLDSÄTTED
  • Kasutustingimused kehtivad veebikeskkonna vahendusel Sündmustele registreerimisel ja Tasu maksmisel.
  • EATL-lon õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente veebikeskkonna teel.
 3. VEEBIKESKKONDA SISENEMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE
  • Ostu tegemiseks tuleb Kliendil Veebikeskkonnas esitada Tellimus (edaspidi: Tellimus).
  • Tellimuse esitamiseks Klient:
   • valib talle sobiva Sündmuse;
   • sisestab lahtritesse nõutavad andmed (nimi, amet, orhanisatsioon, telefoninumber ja e-postiaadress);
   • tähistab linnukesega nõustumist Kasutus- ja privaatsustingimustega; ning vajutab nuppu „Registreeru“.
   • EATLei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.
 1. TASU
  • Tellimuse eest saab Klient tasuda kas arvega või ülekandega Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu a/a-le;
 2. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED
  • Tellimuse eest saab tasuda Veebikeskkonnas näidatud viisidel (arve aluse või ülekandega).
  • Kõik tagastused, mida EATLteeb Kliendile, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.
 3. TAGANEMISÕIGUS
  • Tellimusest taganemine on võimalik kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 7 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile).
  • Tellimusest taganemiseks esitab Klient EATL-lee – kirja teel taotluse (info@eatl.ee), milles märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
  • Tellimustele ei kohaldu, ning Kasutajal puudub Tellimuse osas, seadusest tulenev 14 päevane taganemisõigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72
 4. VASTUTUS
  • EATLja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • Klient vastutab Veebikeskkonnas esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta EKKK sellest tingitud tagajärgede eest ning EATL-il on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.
 5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  Isikuandmete töötlemise põhimõtted

  • EATLtöötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
  • EATLeesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast.
  • EATLkõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
   • Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus
   • Õiglus.Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
   • Läbipaistvus.Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;
   • Eesmärgipärasus.Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
   • Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub EATLminimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;
   • Õigsus.Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel;
   • Säilitamise piirang.Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
   • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
  • Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt kokkuleppe sõlmimisel (ees- ja perekonnanimi, isikukood, amet, organisatsioon, telefoninumber, e-posti aadress). EATLtöötleb Kliendi isikuandmeid Sündmuse korraldamiseks ja osalemisõiguse müümiseks – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.
  • Juhul kui klient on nõustunud EATLkasutus- ja privaatsustingimustega töötleb EATLKliendi isikuandmeid ka turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.
  • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit.
  • EATLei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a juhtudel:
   • e-kirjade edastusteenuse pakkuja mailschimp, juhtudel kui EATLedastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi;
   • veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks;
  • Punktis 5.1 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Sündmuse korraldamise ja osalemisõiguse müümise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu EATL.
  • Kliendi isikuandmeid säilitatakse:
   • tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles EATLtöötleb isikuandmeid e-kirjade ja sündmuste pakkumuste edastamiseks.
  • Kliendil on igal ajal õigus pöörduda EATLpoole (info@eatl.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:
   • õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
   • õigus nõuda andmete parandamist;
   • õigus nõuda andmete kustutamist;
   • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
   • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
   • õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
   • õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
   • õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
   • Kui Klient on avaldanud soovi saada EATL-i uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse EATL-i e-posti aadressile info@eeatl.ee

 

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee